تعبیر خواب دختر (زایمان دختر)

به گزارش تور ایران، با تعبیر خواب دختر بچه، تعبیر خواب دختر زاییدن (زایمان دختر)، تعبیر خواب نوزاد دختر، تعبیر خواب دختر بچه زیبا و زشت، تعبیر دیدن دختر خود در خواب همراه خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب دختر (زایمان دختر)

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - تعبیر خواب دختر و دختر بچه نشانه خیر و نیکی و رسیدن به رفاه است و همه معبرین اسلامی و غربی بر رخ دادن این موضوع اتفاق نظر دارند. خوانندگان محترم خبرنگاران برای آگاهی از تعبیر رویاهای خود می توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

عناوین اصلی مطلب عدم نمایش

تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب زایمان دختر

تعبیر خواب نوزاد دختر

تعبیر خواب دختر دار شدن

تعبیر خواب ازدواج با دختر

تعبیر خواب دختر بچه زیبا و زشت

تعبیر خواب دختر خود

تعبیر خواب دختر

معبرین غربی گویند:

 • طبق بررسی های اجرا شده در کتب تحلیل رویا دیدن دختر در خواب معنایی مثبت داشته است. اگر شما یک پسر باشید این خواب می تواند نمادی از میل درونی شما به یک زن باشد. حتی اینگونه خواب ها می تواند اشاره ای به خواهر یا مادر شما داشته باشد.

 • دختر زیبا در خواب نمادی از تمرکز شما بر کار یا هدفی است که در پیش گرفته اید.

 • نوازش کردن دختر بچه ها در خواب نشانه آسایش و راحتی در زندگی و مراقبت کردن از دختری که در زندگی واقعی او را نمی شناسید بیانگر نیاز شما به راحتی است. اگر چه بیشتر خواب هایی که در ارتباط با زنان و دختران دیده می شوند همگی به راحتی و احساسات زنانه دارند ولی تفاسیر برای هر خواب می تواند متفاوت باشد.

تعبیر خواب زایمان دختر

امام صادق (ع): اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود
 • اگر مردی بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
 • اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.
 • اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.
 • اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب نوزاد دختر

معبرین غربی گویند:

به صورت کلی دیدن خواب معنایی نیکو به همراه دارد. اگر شما یک زن هستید و در آرزوی داشتن یک دختر هستید این خواب اشاره به:

 1. کودک درون خود
 2. فرزندی که در آرزوی داشتن آن هستید

دارد. نیاز به آرامش اصلی ترین عامل برای دیدن خواب نوزاد دختر است. تعبیر خواب نوزاد دختر برای مردان اشاره به بهتر شدن اوضاع زندگیشان دارد.

تعبیر خواب دختر دار شدن

محمدبن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • دختر: شادی؛ شادمانی

 • دختری که در حال دعا باشد: شکست

 • با او صحبت کردن: خبرهای خوب

تعبیر خواب ازدواج با دختر

مطیعی تهرانی: اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلاً ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و قبلاً ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید.

تعبیر خواب دختر بچه زیبا و زشت

مطیعی تهرانی: اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید. نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر در خواب دختری زیبا ببینید، علامت آن است که در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد.

 • اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید، علامت آن است که در خانواده شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت.

تعبیر خواب دختر خود

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر دختر خود را به خواب ببینید، نشانه آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می گشاید.

 • اگر خواب ببینید دخترتان به حرف های شما گوش نمی دهد، نشانه آن است که در آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید.

خواب هایی با مضمون دختر یا مفاهیم کلی، تعبیری کلی نیز به همراه خواهند داشت. بنابراین برای درک فضای رویا باید از شرایط زندگی بیننده خواب و دیگر نمادهای دیده شده در خواب آگاه بود. با چیدن تفاسیر اجزای خواب در کنار هم می توان تفسیری برای آن بیان نمود. در صورت نیاز به تفسیر رویا می توانید خواب خود را در انتهای همین برای ما ارسال کنید.

منبع: setare.com
انتشار: 14 تیر 1400 بروزرسانی: 14 تیر 1400 گردآورنده: iraniro.ir شناسه مطلب: 1831

به "تعبیر خواب دختر (زایمان دختر)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب دختر (زایمان دختر)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید